ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പുതിയതായി ഒരു  ചാരിറ്റബിൽ ട്രസ്റ്റ് രൂപികരിച്ചു
            അനുഗ്രഹം 
ചാരിറ്റബിൽ ട്രസ്റ്റ്  CR BEACH
പാവപ്പെട്ട വേദയേറും രോഗങ്ങളാൽ
കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ സാന്ത്വനത്തിനായി

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

ആധാരം